THAILAND (HEAD OFFICE) & ESTONIA BRANCH

Category: Telecom license

Thailand Satellite Orbit Regulation

Refer ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม19/02/2020 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ19/02/2020 Notification of the National Broadcasting and Telecommunications Commission on criteria and procedures to license foreign satellite to provide domestic services

Thailand Satellite Orbit Policy

Refer ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนบริหารสิทธิวงโคจรดาวเทียม (พ.ศ. 2563)

%d bloggers like this: