Smart Utilities

สำเร็จไปอีกหนึ่งโครงการ ด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Smart Utilities

ขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูงจาก #TMC ที่ให้ความอนุเคราะห์

#LoRaWAN #IMST #EmOne

ลูกค้าท่านใด สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่ tmcsales@thaimeters.co.th

ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่ info@emone.co.th